หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่ [ 21 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 279 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาไผ่ [ 22 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 136 
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาไผ่ หมู่ที่ 13 ตำบลห้ว [ 25 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 166 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลแม่ลานนา ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแ [ 15 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 137 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 เทศบาลตำบลแม [ 15 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 123 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 เทศบาลตำบลแม่ลานนา ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จ [ 15 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 162 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุปกระจำเดือน กันยายน พ.ศ.2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 135 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุปกระจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 138 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุปกระจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 131 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุปกระจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 132 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุปกระจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 118 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุปกระจำเดือน เมษายน พ.ศ.2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 116 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 115 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหทาพัสดุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 122 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 108 
 
 
 
 
อบต.แม่ยม กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
ทต.แม่จั๊วะ ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
 
 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว3260 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การดำเนินการโครงการ/แผนงานระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กพส. มท 0810.4/ว3196  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว3298  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การแจกจ่ายประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สน.บถ. มท 0809.3/ว3277 [บัญชีจังหวัด]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3257  [ 16 ส.ค. 2562 ]
สำรวจศึกษานิเทศก์สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรศึกษานิเทศก์ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนด ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว3255 [แบบสำรวจฯ]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ กศ. มท 0816.4/ว3274  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3272  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการส่งผู้บริหารองค์กรเข้าร่วมฝึกบรมหลักสูตร (ผู้นำยุคใหม่ปฏิรูปความโปร่งใส ต้านภัยทุจริต) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว3247 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการฯ สน.คท. มท 0808.2/13881 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา กศ. มท 0816.3/ว3248 [แบบฟอร์มฯ]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3154 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่ประสงค์จะขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ในรอบเดือนตุลาคม 2562, รอบเดือนเมษายน 2563 และรอบเดือนตุลาคม 2563 สน.บถ. มท 0809.4/ว3114 [แบบสำรวจ]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
ซักซ้อมเกี่ยวกับการขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู พนักงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว32  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562) เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว100 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/13822-13825 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ส.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3224  [ 14 ส.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ประจำเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2562 สน.คท. มท 0808.5/ว3206 [บัญชีรายชื่อ (รายเก่า)] [บัญชีรายชื่อ (รายใหม่)] [บัญชีสรุป อปท.]  [ 14 ส.ค. 2562 ]
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.4/ว3220  [ 14 ส.ค. 2562 ]
การตรวจสอบและรับรองรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.4/ว3219  [ 14 ส.ค. 2562 ]
รายงานผลการติดตามเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา) ค้างชำระ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3202 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ส.ค. 2562 ]
สัญญาเช่า กค. มท 0803.3/ว3221  [ 14 ส.ค. 2562 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2562 ด่วน สน.บถ. มท 0809.4/ว31 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ส.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน กสธ. มท 0819.3/ว3189  [ 13 ส.ค. 2562 ]
การศึกษาท้องถิ่นไทย : ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3204 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ส.ค. 2562 ]
 
 
 
 
 
 
 
พร0023.5/ว428 แจ้งโอนเงิน อปท. [ 16 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.4/ว3427 แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกรกฎาคม 2562 [ 16 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.4/3426 การพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใช้ดุลยพินิจภายหลังการสิ้นสุดการเสนอราคาด้สยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 16 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.4/ว3419 แจ้งแนววินัจฉัยข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ [ 16 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.4/ว3420 แจ้งซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 [ 16 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.4/ว3417 การยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 104/2557 ลงวันที่ 21 กค 2557 [ 16 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว425 รายงานข้อมูลการใช้อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ ฯ [ 16 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.2/ว427 การเลื่อนวิทยฐานะขึ้นในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ตำแหน่งครู ฯ [ 16 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.2/ว3425 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกรฎาคม - กันยายน 2562 [ 16 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.1/ว426 ประชามสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.1/ว424 การกระจายอำนาจและขยายการให้บริการจากส่วนกลางไปสู่ภูมิภาค [ 16 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.1/ว423 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการศึกษาระดับปริญญาโทแลัปริญญาเอก [ 16 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.1/ว422 การอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณฯอายุราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 16 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.5/ว10849 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็จ บำนาญ ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม ประจำเดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน 2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.4/ว3399 แจ้งคำอธิบายประเภทงานก่อสร้างและวิธีการคำนวณเทียบสัดส่วนงานโครงการใกล้เคียง [ 15 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.4/ว3398 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [ 15 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว420 ให้ อปท.ดำเนินการตอบแบบประเมินความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล 2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว419 แจ้งเลื่อนประชุมโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนฯ [ 15 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.5/ว10849 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็จ บำนาญ ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม ประจำเดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน 2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.4/ว3399 แจ้งคำอธิบายประเภทงานก่อสร้างและวิธีการคำนวณเทียบสัดส่วนงานโครงการใกล้เคียง [ 15 ส.ค. 2562 ]     
 
 
เก็บรูปสวยๆมาฝากครับ (23 มิ.ย. 2562)    อ่าน 3593  ตอบ 2  
เรียน ป.โท (10 ม.ค. 2561)    อ่าน 377  ตอบ 0  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดแพร่ ด้วยครับ (7 มิ.ย. 2559)    อ่าน 586  ตอบ 0  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดแพร่ ด้วยครับ (29 พ.ค. 2559)    อ่าน 644  ตอบ 0  
ชื่นชมคนเก็บขยะค่ะ (16 พ.ค. 2557)    อ่าน 1209  ตอบ 4  
เก็บมาแบ่งปัน (9 ก.พ. 2557)    อ่าน 17362  ตอบ 285  
เล็กพริกขี้หนู (1 พ.ย. 2556)    อ่าน 1618  ตอบ 1  
ขอบคุณสำหรับข่าวสาร (1 พ.ย. 2556)    อ่าน 943  ตอบ 3  
100 อันดับโรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทยปี 2554 (6 มิ.ย. 2556)    อ่าน 1690  ตอบ 0  
ขอบคุณค่ะสำหรับข่าวสารแจกเบี้ยยังชีพ (2 ก.พ. 2556)    อ่าน 1459  ตอบ 0  
 
 
 
อบต.น้ำชำ เลขเด็ด ท้าวโคตรตะบอง งวด 16 สิงหาคม 2562 (14 ส.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.น้ำชำ เลขเด็ด หลวงพ่อเงิน งวด 16 สิงหาคม 2562 (13 ส.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
 
 
 
 
 
 
บ่อน้ำพุร้อน
 
 
 
 
  คุณต้องการให้เทศบาลตำบลแม่ลานนา พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  น้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.พ. 2555
 
 
   
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลแม่ลานนา ๙๙ ม. ๑๐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ๕๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๘-๓๐๐๒
  จำนวนผู้เข้าชม 2,322,315 เริ่มนับ 20 ก.พ. 2555