หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่ [ 21 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 273 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาไผ่ [ 22 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 126 
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาไผ่ หมู่ที่ 13 ตำบลห้ว [ 25 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 153 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลแม่ลานนา ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแ [ 15 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 126 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 เทศบาลตำบลแม [ 15 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 116 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 เทศบาลตำบลแม่ลานนา ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จ [ 15 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 147 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุปกระจำเดือน กันยายน พ.ศ.2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 126 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุปกระจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 126 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุปกระจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 120 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุปกระจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 123 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุปกระจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 105 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุปกระจำเดือน เมษายน พ.ศ.2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 105 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 103 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหทาพัสดุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 110 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 102 
 
 
 
 
ทต.บ้านถิ่น ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประม [ 23 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.ช่อแฮ ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยวิธ [ 23 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
 
 
การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2871  [ 22 ก.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ด่วนที่สุด กพส. มท 0816.3/ว2870  [ 22 ก.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการขับเคลื่อนข้อเสนอมติสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2562 กพส. มท 0810.6/ว2841  [ 22 ก.ค. 2562 ]
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรช่อสะอาด กศ. มท 0816.5/ว2869  [ 22 ก.ค. 2562 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2560 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.34/ว28  [ 22 ก.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัดทุกจังหวัด และ ก.เมืองพัทยา รวบรวมรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนเมษายน 2562 สน.บถ. มท 0809.4/ว27 [แบบสรุปรายชื่อฯ]  [ 22 ก.ค. 2562 ]
แจ้งเร่งรัดติดตามการประเมินผลปฏิบัติราชการของ สถจ. รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว2839 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 22 ก.ค. 2562 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 13 สน.บถ.  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือนค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่4 สน.คท. มท 0808.2/12618-12693 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12512-12587 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการลงทะเบียนเข้าประเทศนิวซีแลนด์แบบออนไลน์และการเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการตรวจลงตราเพิ่มเติม กพส. มท 0810.2/ว2830  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การกำหนดรูปแบบแผนพัฒนาตนเองรายปี สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน (ID PLAN: Individual Development Plan) สน.บถ. มท 0809.4/ว26 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2817 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2803  [ 18 ก.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สมัครขอรับรางวัลโครงการ ChOPA & ChiPA Game กสธ. มท 0819.2/ว2802  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2801 [แบบรายงานผล] [แนวทางการดำเนินการฯ]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การสัมมนาเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 กพส. มท 0810.2/ว2404  [ 18 ก.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการรักษาราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว36  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การส่งเสริมการจัดการศึกษาตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2361  [ 18 ก.ค. 2562 ]
แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2783  [ 18 ก.ค. 2562 ]
เร่งรัดการสำรวจข้อมูลประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2800 [เอกสารแนบ]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562) สน.บถ. มท 0809.2/ว85 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2786 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
เร่งรัดการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพและขุดลอกคูคลองทางระบายน้ำทั่วประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2774  [ 15 ก.ค. 2562 ]
แจ้งให้ตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2787  [ 15 ก.ค. 2562 ]
 
 
 
 
 
 
 
พร0023.5/ว361 กรมสรรพกรได้ดำเนินการนำส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท.พ.ศ.2542 [ 22 ก.ค. 2562 ]     
พร0023.5/ว3038 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2562 [ 22 ก.ค. 2562 ]     
พร0023.4/ว360 แจ้งประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการอบรมหลักสูตรหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฎิบัติราชการที่ดีของราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562 [ 22 ก.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว3036 1-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562 [ 22 ก.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว3036 2-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562 [ 22 ก.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว3036 3-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562 [ 22 ก.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว3037 การดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของอปท. [ 22 ก.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว3035 เร่งรัดการดำเนินการจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำของอปท.และแจ้งการปิดระบบบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5ปี พ.ศ.2563-2567 ของอปท.ผ่านระบบข้อมูลกลางอปท. [ 22 ก.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว3034 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน [ 22 ก.ค. 2562 ]     
พร0023.2/ว359 ซักซ้อมการขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปี เงินโบนัส ของอปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 22 ก.ค. 2562 ]     
พร0023.1/ว362 ขอเชิญประชุมบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจ.แพร่ [ 22 ก.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว2985 การเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล ปี 2564PISA 2021 [ 19 ก.ค. 2562 ]     
พร0023.4/ว3001 การตั้งงบประมาณรายจ่ายและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร [ 19 ก.ค. 2562 ]     
พร0023.2/ว357 ครวจสอบผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561 และประจำปี 2562 [ 19 ก.ค. 2562 ]     
พร0023.5/ว358 แจ้งโอนเงิน อปท. [ 18 ก.ค. 2562 ]     
พร0023.5/9446 โครงการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในฐานะหน่วยรับงบประมาณในปีงบประมาณ 2563 [ 18 ก.ค. 2562 ]     
พร0023.4/ว2973 แจ้งผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 18 ก.ค. 2562 ]     
พร0023.4/ว2972 ซักซ้อมแนงทางปฏิบัติการขอหารือแนวทางการปฏิบัติงานหรือติดต่อราชการบริหารส่วนกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ก.ค. 2562 ]     
พร0023.4/ว2971 การฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้มีการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น [ 18 ก.ค. 2562 ]     
พร0023.4/ว2953 โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง วินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย และแนวทางการแก้ไข ฯ [ 18 ก.ค. 2562 ]     
 
 
เก็บรูปสวยๆมาฝากครับ (23 มิ.ย. 2562)    อ่าน 1225  ตอบ 2  
เรียน ป.โท (10 ม.ค. 2561)    อ่าน 364  ตอบ 0  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดแพร่ ด้วยครับ (7 มิ.ย. 2559)    อ่าน 566  ตอบ 0  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดแพร่ ด้วยครับ (29 พ.ค. 2559)    อ่าน 629  ตอบ 0  
ชื่นชมคนเก็บขยะค่ะ (16 พ.ค. 2557)    อ่าน 1195  ตอบ 4  
เก็บมาแบ่งปัน (9 ก.พ. 2557)    อ่าน 17305  ตอบ 285  
เล็กพริกขี้หนู (1 พ.ย. 2556)    อ่าน 1609  ตอบ 1  
ขอบคุณสำหรับข่าวสาร (1 พ.ย. 2556)    อ่าน 932  ตอบ 3  
100 อันดับโรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทยปี 2554 (6 มิ.ย. 2556)    อ่าน 1676  ตอบ 0  
ขอบคุณค่ะสำหรับข่าวสารแจกเบี้ยยังชีพ (2 ก.พ. 2556)    อ่าน 765  ตอบ 0  
 
 
 
ทต.วังหงส์ เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ให้บริการแล้วค่ะ (19 ก.ค. 2562)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.เตาปูน ร้องเรียนไฟฟ้าบ้านอัมพวัน หมู่ 8 (9 ก.ค. 2562)    อ่าน 19  ตอบ 0
 
 
 
 
 
 
บ่อน้ำพุร้อน
 
 
 
 
  คุณต้องการให้เทศบาลตำบลแม่ลานนา พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  น้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.พ. 2555
 
 
   
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลแม่ลานนา ๙๙ ม. ๑๐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ๕๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๘-๓๐๐๒
  จำนวนผู้เข้าชม 2,161,575 เริ่มนับ 20 ก.พ. 2555