หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://www.maelanna.go.th/pro... https://www.maelanna.go.th/dnm... https://www.maelanna.go.th/pro... https://www.maelanna.go.th/dnm... คลิกตาม Link แล้วจะพบเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลแม่ลานนา ไปที่หัวข้อ แผน ไปที่หัวข้อ แผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วไปที่หัวข้อ โครงการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเทศบาลตำบลแม่ลานนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แล้วไปที่หัวข้อ ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน ฉบับที่ 1 ครั้งที่ 1/2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
ข้อ URL คำอธิบาย
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ https://www.maelanna.go.th/pro... https://www.maelanna.go.th/dnm... คลิกตาม Link แล้วจะพบเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลแม่ลานนา แล้วไปที่หัวข้อ การบริหารบุคคล แล้วไปคลิ๊กที่หัวข้อ นโยบายการบริหารงานบุคคล จะพบหัวข้อ นโยบาย No Gift Policy
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy https://www.maelanna.go.th/pro... https://www.maelanna.go.th/dnm... คลิกตาม Link แล้วจะพบเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลแม่ลานนา แล้วไปที่หัวข้อ การบริหารบุคคล แล้วไปคลิ๊กที่หัวข้อ การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล แล้วไปที่หัวข้อ การสร้างวัฒนธรรมไม่รับของขวัญ
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy https://www.maelanna.go.th/pro... https://www.maelanna.go.th/dnm... คลิกตาม Link แล้วจะพบเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลแม่ลานนา แล้วไปที่หัวข้อ การบริหารบุคคล แล้วไปคลิ๊กที่หัวข้อ การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล และไปที่หัวข้อ แบบรายงานตามนโยบาย No Gift Policy 66
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี https://www.maelanna.go.th/pro... https://www.maelanna.go.th/dnm... คลิกตาม Link แล้วจะพบเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลแม่ลานนา แล้วไปที่หัวข้อ รายงาน แล้วไปที่หัวข้อ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต แล้วไปที่หัวข้อ รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.maelanna.go.th/pro... https://www.maelanna.go.th/dnm... คลิกตาม Link แล้วจะพบเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลแม่ลานนา แล้วไปที่หัวข้อ รายงาน แล้วไปที่หัวข้อ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต แล้วไปที่หัวข้อ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566
 
   1      2      3     (4)     5