หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต https://www.maelanna.go.th/pro... คลิกตาม Link แล้วจะพบเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลแม่ลานนา แล้วไปที่หัวข้อ รายงาน แล้วไปคลิ๊กที่หัวข้อ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต แล้วไปที่หัวข้อ แผนป้องกันการทุจริต 2566 - 2570
o37 รายงานการกำกับติตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน https://www.maelanna.go.th/dnm... คลิกตาม Link แล้วจะพบเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลแม่ลานนา แล้วไปที่หัวข้อ รายงาน แล้วไปคลิ๊กที่หัวข้อ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต จะพบหัวข้อ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน
o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี https://www.maelanna.go.th/pro... คลิกตาม Link แล้วจะพบเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลแม่ลานนา แล้วไปที่หัวข้อ รายงาน แล้วไปที่ หัวข้อ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และไปที่ หัวข้อ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่ลานนา พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ข้อ URL คำอธิบาย
o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.maelanna.go.th/pro... https://www.maelanna.go.th/dnm... คลิกตาม Link แล้วจะพบเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลแม่ลานนา แล้วไปที่หัวข้อ การบริหารบุคคล แล้วไปคลิ๊กที่หัวข้อ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แล้วไปที่หัวข้อ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม https://www.maelanna.go.th/pro... https://www.maelanna.go.th/pro... https://www.maelanna.go.th/pro... https://www.maelanna.go.th/new... https://www.maelanna.go.th/new... https://www.maelanna.go.th/new... https://www.maelanna.go.th/new... https://www.maelanna.go.th/new... https://www.maelanna.go.th/new... https://www.maelanna.go.th/new... คลิกตาม Link แล้วจะพบเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลแม่ลานนา แล้วไปที่หัวข้อ การบริหารบุคคล แล้วไปคลิ๊กที่ การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ไปที่หัวข้อ จัดตั้งทีมคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม หรือไปที่ หัวข้อ แนวทางปฎิบัติเพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา
o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.maelanna.go.th/pro... https://www.maelanna.go.th/dnm... คลิกตาม Link แล้วจะพบเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลแม่ลานนา แล้วไปที่หัวข้อ รายงาน แล้วไปที่ หัวข้อ รายงการผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  แล้วไปคลิ๊กที่หัวข้อ รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยกรบุคคล
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://www.maelanna.go.th/pro... https://www.maelanna.go.th/dnm... คลิกตาม Link แล้วจะพบเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลแม่ลานนา แล้วไปที่หัวข้อ รายงาน แล้วไปที่หัวข้อ การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน และไปที่หัวข้อ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.2566
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://www.maelanna.go.th/dnm... https://itas.nacc.go.th/go/ver... คลิกตาม Link แล้วจะพบเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลแม่ลานนา แล้วไปที่หัวข้อ รายงาน แล้วไปที่หัวข้อ การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน และไปที่หัวข้อ รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566 และทต.แม่ลานนา มีการเผยแพร่ QR-Code ให้ผ้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถร่วมประเมิน EIT ของหน่วยงานได้ในตำแหน่งมุมล่างขวาของหน้าเว็บไซต์หลัก
 
   1      2      3      4     (5)