หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.maelanna.go.th/pro... https://www.maelanna.go.th/dnm... คลิกตาม Link แล้วจะพบเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลแม่ลานนา แล้วไปที่หัวข้อ แผน แล้วไปที่หัวข้อ แผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วไปที่หัวข้อ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.maelanna.go.th/pro... https://www.maelanna.go.th/dnm... คลิกตาม Link แล้วจะพบเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลแม่ลานนา แล้วไปที่หัวข้อ แผน แล้วไปที่หัวข้อ แผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วไปที่หัวข้อ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2565 - มี.ค. 2566)
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.maelanna.go.th/pro... https://www.maelanna.go.th/dnm... คลิกตาม Link แล้วจะพบเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลแม่ลานนา แล้วไปที่หัวข้อ แผน แล้วไปที่หัวข้อ แผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วไปที่หัวข้อ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.maelanna.go.th/pro... https://www.maelanna.go.th/pro... https://www.maelanna.go.th/pro... https://www.maelanna.go.th/pro... คลิกตาม Link แล้วจะพบเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลแม่ลานนา และคลิกไปที่หัวข้อ ข้อมูลหน่วยงาน และไปที่ หัวข้อ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ จะพบคู่มือการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.maelanna.go.th/pro... https://www.maelanna.go.th/dnm... คลิกตาม Link แล้วจะพบเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลแม่ลานนา และคลิกไปที่หัวข้อ ข้อมูลหน่วยงาน และไปที่ หัวข้อ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ จะพบคู่มือ หรือมาตรฐานการให้บริการ แล้วไปที่หัวข้อ คู่มือมาตรฐานการให้บริการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.maelanna.go.th/dnm... คลิกตาม Link แล้วจะพบเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลแม่ลานนา และคลิกไปที่หัวข้อ รายงาน แล้วไปที่หัวข้อ สถิติ จะพบหัวข้อ สรุปรายงานสถิติการให้บริการ และจำนวนผู้มารับบริการ ประจำปี 2566 (6 เดือนแรก)
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.maelanna.go.th/pro... https://www.maelanna.go.th/dnm... คลิกตาม Link แล้วจะพบเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลแม่ลานนา และคลิกไปที่หัวข้อ รายงาน แล้วไปที่หัวข้อ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี แล้วไปคลิ๊กที่ หัวข้อ รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 65
o18 E-Service https://docs.google.com/forms/... คลิกตาม Link แล้วจะพบเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลแม่ลานนา เลื่อนลงมาข้างล่างจะพบ แบนเนอร์ E-Service ของหน่วยงานอยู่ด้านล่างของหน้าแรก (Home page) มีให้บริการประชาชน 2 เรื่อง คือ แบบแจ้งขอน้ำเพื่อการอุปโภค/บริโภค และแบบแจ้งโคมไฟฟ้า/ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ดับ ขัดข้อง
 
   1     (2)     3      4      5