หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.maelanna.go.th/pro... https://www.maelanna.go.th/dnm... คลิกตาม Link แล้วจะพบเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลแม่ลานนา แล้วไปที่หัวข้อ แผน แล้วไปคลิ๊กที่ แผนจัดหาพัสดุ แล้วไปที่หัวข้อ ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง และแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.maelanna.go.th/new... https://www.maelanna.go.th/egp... https://www.maelanna.go.th/new... คลิกตาม Link แล้วจะพบเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลแม่ลานนา แล้วไปที่หัวข้อ ข่าวสาร แล้วไปคลิ๊กที่ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง หรือไปที่หัวข้อ ประกาศจากระบบ e-GP หรือไปที่หัวข้อ ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย หรือไปที่หัวข้อ ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.maelanna.go.th/pro... คลิกตาม Link แล้วจะพบเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลแม่ลานนา แล้วไปที่หัวข้อ รายงาน แล้วไปคลิ๊กที่ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สขร.) แล้วไปที่ หัวข้อ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค. 65 จนถึงเดือน มี.ค. 2566
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.maelanna.go.th/pro... https://www.maelanna.go.th/dnm... คลิกตาม Link แล้วจะพบเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลแม่ลานนา แล้วไปที่หัวข้อ รายงาน แล้วไปที่หัวข้อ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สขร.) แล้วไปที่หัวข้อ สรุปผลการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.maelanna.go.th/pro... https://www.maelanna.go.th/dnm... คลิกตาม Link แล้วจะพบเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลแม่ลานนา แล้วไปที่หัวข้อ การบริหารบุคคล แล้วไปคลิ๊กที่หัวข้อ นโยบายการบริหารงานบุคคล แล้วไปที่ หัวข้อ นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล จะพบ หัวข้อ นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2564 - 2566
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.maelanna.go.th/pro... https://www.maelanna.go.th/dnm... คลิกตาม Link แล้วจะพบเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลแม่ลานนา แล้วไปที่หัวข้อ การบริหารบุคคล แล้วไปคลิ๊กที่หัวข้อ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แล้วไปที่หัวข้อ รายงานความก้าวหน้าตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2566
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.maelanna.go.th/pro... https://www.maelanna.go.th/pro... https://www.maelanna.go.th/pro... https://www.maelanna.go.th/pro... https://www.maelanna.go.th/pro... https://www.maelanna.go.th/pro... https://www.maelanna.go.th/pro... https://www.maelanna.go.th/pro... คลิกตาม Link แล้วจะพบเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลแม่ลานนา แล้วไปที่หัวข้อ การบริหารบุคคล แล้วไปคลิ๊กที่หัวข้อ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จะพบ หัวข้อหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้บริหารและพัฒาทรัพยากรบุคคล
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.maelanna.go.th/pro... https://www.maelanna.go.th/dnm... คลิกตาม Link แล้วจะพบเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลแม่ลานนา แล้วไปที่หัวข้อ รายงาน แล้วไปคลิ๊กที่หัวข้อ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี  แล้วไปที่หัวข้อ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลแม่ลานนา อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.maelanna.go.th/pro... คลิกตาม Link แล้วจะพบเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลแม่ลานนา ไปที่หัวข้อ บริการประชาชน แล้วไปที่ หัวข้อ ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน จะพบหัวข้อ แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.maelanna.go.th/con... คลิกตาม Link แล้วจะพบเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลแม่ลานนา ไปที่หัวข้อ บริการประชาชน และไปที่หัวข้อ ร้องเรียนทุจริต
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.maelanna.go.th/dnm... คลิกตาม Link แล้วจะพบเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลแม่ลานนา และคลิกไปที่หัวข้อ รายงาน แล้วไปที่หัวข้อ สถิติ จะพบหัวข้อ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือนแรก)
 
   1      2     (3)     4      5