หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เมืองน่าอยู่
คู่วัฒนธรรมล้านนา
เกษตรเชิงนิเวศน์
เทศบาลตำบล
แม่ลานนา
Mae Lan Na Subdistrict Municipality
ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
1
2
3
 
 
 
 
 
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี 2551 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม -4 กุมภาพันธ์ 2551 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว117) 21 ม.ค. 2551
การ ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการใช้แผนการจัดประสบการณ์หลักสูตรการศึกษา ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0893.2/ว19) 21 ม.ค. 2551
การ โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534(ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9)ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต เดือนมกราคม 2551 ให้แก่ อปท. (มท 0808.3/ว140) [บัญชีจัดสรรเงินภาษี ฯ] 21 ม.ค. 2551
การดำเนินงานแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชน (การรายงานผลดำเนินการ)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว146) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 21 ม.ค. 2551
การคัดเลือกบุคลากรสังกัด อปท.เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2551 มท 0807.3/ว1122 [บัญชีรายชื่อ ฯ] 21 ม.ค. 2551
รับสมัครอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2551 (มท 0809.6/ว132) 18 ม.ค. 2551
การประชุมเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 18 ม.ค. 2551
ราย ชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงาน อปท. รุ่น 9,นักบริหารงานคลัง รุ่น 17,นักบริหารงานทั่วไป รุ่น 2 และบุคลากร รุ่น 16 (มท 0807.3/ว120) [บัญชีรายชื่อ ฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 18 ม.ค. 2551
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรการบริหารจัดการศึกษา รุ่นที่ 17 (มท 0807.3/ว119) [บัญชีรายชื่อ ฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 18 ม.ค. 2551
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552-2554) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว0185) 18 ม.ค. 2551
การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (มท 0803/ว102) 18 ม.ค. 2551
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว101) 18 ม.ค. 2551
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (มท 0803/ว103) 18 ม.ค. 2551
การคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน (มท 0803/ว104) 18 ม.ค. 2551
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2550 (มท 0803/ว106) 18 ม.ค. 2551
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 (มท 0803/ว107) 18 ม.ค. 2551
การจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือนสามัญ (มท 0802.2/ว22) 18 ม.ค. 2551
ข้อมูล ข่าวสาร "ควบคุมภายใน อปท." 18 ม.ค. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 5 (มท 0807.3/ว118) 17 ม.ค. 2551
การ สำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่จะปรับปรุงซ่อมแซมและการสำรวจสถานีสูบ น้ำด้วยไฟฟ้าที่จะก่อสร้างหรือขยายคลองส่งน้ำเพิ่มเติม (มท 0890.3/ว67) 17 ม.ค. 2551
<< หน้าแรก...     1031      1032      1033      1034     (1035)     1036      1037      1038      1039     ....หน้าสุดท้าย >> 1,096
 
 
 
 
   
   
  เทศบาลตำบลแม่ลานนา ๙๙ ม. ๑๐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ๕๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๘-๓๐๐๒
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแม่ลานนา
  จำนวนผู้เข้าชม 5,117,247 เริ่มนับ 20 ก.พ. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10