หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เมืองน่าอยู่
คู่วัฒนธรรมล้านนา
เกษตรเชิงนิเวศน์
เทศบาลตำบล
แม่ลานนา
Mae Lan Na Subdistrict Municipality
ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
1
2
3
 
 
 
 
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (มท 0809.2/ว15) 12 ก.พ. 2551
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (มท 0809.2/ว14) 12 ก.พ. 2551
สำรวจข้อมูลขนาดของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (มท 0809.2/ว20) 12 ก.พ. 2551
หัวข้อวิชาบรรยายอบรมหลักสูตร "หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายระเบียบ และเรื่องราวร้องทุกข์" (มท 0804.1/ว2) 12 ก.พ. 2551
ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ฯ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว313) 12 ก.พ. 2551
การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว301) 12 ก.พ. 2551
โครงการคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี 2551 (มท 0893.3/1675) 12 ก.พ. 2551
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับงานการเงินและบัญชี รุ่นที่ 3,สำหรับการออกแบบก่อสร้าง รุ่นที่ 2,สำหรับการวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 3,powerpoint รุ่น 4,Excel รุ่นที่ 4 และการผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ อปท.รุ่นที่ 1 (มท 0807.3/ว310) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 11 ก.พ. 2551
การ โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (มท 0808.3/ว312) [บัญชีจัดสรรเงินภาษี ฯ] 11 ก.พ. 2551
แจ้งรายชื่อบุคลากรสังกัด อปท.เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับงานการเงินและบัญชี รุ่นที่ 2 ,หลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 2 และหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบก่อสร้าง ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว51) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 11 ก.พ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สถ. 11 ก.พ. 2551
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 5 ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มท 0807.3/ว305) 8 ก.พ. 2551
ความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส (SV) ประจำปี 2551 และอาสาสมัครญี่ปุ่น (JOCV) ประจำปี 2552 8 ก.พ. 2551
การแอบอ้างข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรการ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นของสถาบันพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น (มท 0802.4/ว304) 8 ก.พ. 2551
คำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 77/2551 เรื่อง เลื่อนระดับและแต่งตั้งข้าราชการ 8 ก.พ. 2551
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว274) 7 ก.พ. 2551
พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 (มท 0803/ว273) 7 ก.พ. 2551
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 7 ก.พ. 2551
การ คัดเลือกบุคลากรสังกัด อปท.เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายกเทศมนตรี รุ่น12,ประธาน/รองประธานสภาเทศบาล รุ่น4,สมาชิกสภาเทศบาล รุ่นที่ 7,สมาชิกสภาเทศบาล รุ่นที่ 8,จนท./จพง.การเงินและบัญชี รุ่น22และจนท./จพง.พัสดุ รุ่น18 (มท 0807.3/ว376) [บัญชีรายชื่อ ฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 6 ก.พ. 2551
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2551 ในวันที่ 29 ก.พ.2551(มท 0801.2/ว55) 6 ก.พ. 2551
<< หน้าแรก...     1027      1028      1029      1030     (1031)     1032      1033      1034      1035     ....หน้าสุดท้าย >> 1,096
 
 
 
 
   
   
  เทศบาลตำบลแม่ลานนา ๙๙ ม. ๑๐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ๕๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๘-๓๐๐๒
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแม่ลานนา
  จำนวนผู้เข้าชม 5,117,022 เริ่มนับ 20 ก.พ. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10