หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เมืองน่าอยู่
คู่วัฒนธรรมล้านนา
เกษตรเชิงนิเวศน์
เทศบาลตำบล
แม่ลานนา
Mae Lan Na Subdistrict Municipality
ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
1
2
3
 
 
 
 
 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประ ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 5 (เฉพาะข้าราชการ สถ. ไม่รวมถึงข้าราชการส่วน อปท.)(ด่วนมาก ที่ มท 0802.4/ว112) 17 ม.ค. 2551
แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น (มท 0802.3/ว113) 17 ม.ค. 2551
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน (มท 0808.3/ว105) 17 ม.ค. 2551
ขอข้อมูลความต้องการปลูกหญ้าแฝก (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว109) 17 ม.ค. 2551
การ สัมมนาเปิดตัวโครงการการส่งเสริมการใช้เตามหาเศรษฐี และเชิญเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียง เหนือเข้าร่วมงานสัมมนา (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว98) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 16 ม.ค. 2551
การ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนทิศทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2551-2554) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว87) 16 ม.ค. 2551
สารของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสมพร ใช้บางยาง เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม พุทธศักราช 2551 16 ม.ค. 2551
การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (มท 0810.2/ว91) 15 ม.ค. 2551
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ระดับ 7ว)(มท 0802.4/ว18) 15 ม.ค. 2551
การเตรียมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา (ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว92) 15 ม.ค. 2551
สรุปสาระสำคัญการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2551 วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ.2550 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย 14 ม.ค. 2551
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 7 ปีงบประมาณ 2551 (มท 0807.3/ว72) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 14 ม.ค. 2551
การแต่งตั้งบุคลากรในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0893.4/ว61) 11 ม.ค. 2551
ครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี 2551 รุ่นที่ 2 (ด่วนมาก มท 0893.4/ว71) 11 ม.ค. 2551
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างข้อมูลหลักเพื่อการเบิกเงินงบประมาณแทนกันในระบบ GFMIS (มท 0803/ว46) 10 ม.ค. 2551
ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 (มท 0803/ว45) 10 ม.ค. 2551
หลักเกณฑ์การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (อัตราค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ)(มท 0803/ว44) 10 ม.ค. 2551
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา (มท 0803/ว43) 10 ม.ค. 2551
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (มท 0803/ว42) 10 ม.ค. 2551
การ เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรงบ ประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน (ประปาหมู่บ้าน)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว55) 10 ม.ค. 2551
<< หน้าแรก...     1032      1033      1034      1035     (1036)     1037      1038      1039      1040     ....หน้าสุดท้าย >> 1,096
 
 
 
 
   
   
  เทศบาลตำบลแม่ลานนา ๙๙ ม. ๑๐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ๕๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๘-๓๐๐๒
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแม่ลานนา
  จำนวนผู้เข้าชม 5,117,367 เริ่มนับ 20 ก.พ. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10