หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบล แม่ลานนา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
เมืองน่าอยู่
คู่วัฒนธรรมล้านนา
เกษตรเชิงนิเวศน์
เทศบาลตำบล
แม่ลานนา
Mae Lan Na Subdistrict Municipality
ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
1
2
3
 
 
 
 
 
การ คัดเลือกบุคลากรสังกัด อปท. เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารงานช่าง รุ่น 8,นักวิชาการศึกษา รุ่น 8,เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ รุ่น 9 และเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ รุ่นที่ 7 [บัญชีรายชื่อ ฯ] 18 พ.ค. 2550
การแต่งกายด้วยผ้าไทย (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.1/ว840) 18 พ.ค. 2550
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้ากลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ (มท 0807.3/ว836) [ข้อแนะนำการเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม] 18 พ.ค. 2550
การ คัดเลือกบุคลากรสังกัด อปท. เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาล รุ่น 4,รองนายกเทศมนตรี รุ่น 11,รองนายก อบจ.รุ่น 3,สมาชิกสภา อบจ. รุ่น1 และสมาชิกสภาเทศบาล รุ่น 5 [บัญชีรายชื่อ ฯ] [เอกสารแนะนำการเตรียมตัวและหนังสือตอบยืนยัน] 18 พ.ค. 2550
การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ รมช.มท. ปฏิบัติราชการแทน รมว.มท. (มท 0801.2/ว244) 17 พ.ค. 2550
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (มท 0809.2/ว832) 17 พ.ค. 2550
แจ้ง ยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน กรณีรับชำระภาษีต่างสำนักงานนอกเขตจังหวัดที่รถอยู่ในความรับผิดชอบ (มท 0808.3/ว843) 17 พ.ค. 2550
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ฯ (เพิ่มเติม) (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.6/ว838) [รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม ฯ รุ่นที่ 10-13] 17 พ.ค. 2550
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน (มท 0814/194) 17 พ.ค. 2550
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2550 (มท 0801.2/ว498) 17 พ.ค. 2550
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี 2550 (ด่วนมาก ที่ มท 0804.1/ว822) [แบบตอบรับ] 16 พ.ค. 2550
การ รวบรวมส่งแบบรายงานผลการคัดเลือกผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย 16 พ.ค. 2550
การจัดสรรอัตราครูและผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/829) 16 พ.ค. 2550
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรของ อปท. ประจำปี 2550 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 4-8 มิถุนายน 2550 16 พ.ค. 2550
ด่วน. ให้ สถจ. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตามแบบที่กำหนด ภายใน 22 พ.ค. 2550 แบบ 1 [แบบ 2] 16 พ.ค. 2550
การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.4/ว4562) 15 พ.ค. 2550
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ...(ฉบับรับฟังความคิดเห็น) 15 พ.ค. 2550
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2543 14 พ.ค. 2550
บัญชี รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรของ อปท. ประจำปี พ.ศ. 2550 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2550 14 พ.ค. 2550
มาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท0892.2/ว803) 14 พ.ค. 2550
<< หน้าแรก...     1091      1092      1093      1094     (1095)     1096      1097      1098      1099     ....หน้าสุดท้าย >> 1,118
 
 
 
 
   
   
  เทศบาลตำบลแม่ลานนา ๙๙ ม. ๑๐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ๕๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๘-๓๐๐๒
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแม่ลานนา
  จำนวนผู้เข้าชม 5,422,223 เริ่มนับ 20 ก.พ. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10