หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม ปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3001 2 ส.ค. 2562
แจ้งเลื่อนการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัด อปท. รุ่นที่ 25-44 ด่วนที่สุดสบ.พถ. มท 0807.2/ว2997 1 ส.ค. 2562
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย (X-ray) ครั้งที่ 2/2562 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2970 1 ส.ค. 2562
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในช่วงสองปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว3016 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 1 ส.ค. 2562
ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬาถ่ายโอน จัดส่งข้อมูลตามแบบสำรวจบัญชีรายชื่อพนักงานจ้างฯ กศ. มท 0816.5/ว2996 31 ก.ค. 2562
เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลสำรวจจุดติดตั้ง Free Wi-Fi ผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) (http://info.dla.go.th.) ศส. มท 0806.2/ว2986 31 ก.ค. 2562
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2562 จำนวน 3 รางวัล ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2968 31 ก.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์นวัตกรรมการจัดการศึกษาที่เป็น Best practices กศ. มท 0816.3/ว2967 31 ก.ค. 2562
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2979 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 31 ก.ค. 2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/13136-13162 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 30 ก.ค. 2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/13060-13135 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 30 ก.ค. 2562
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุน การจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2927 30 ก.ค. 2562
แบบสอบถามเรื่องความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กต. มท 0818.4/ว2974 30 ก.ค. 2562
กำหนดการประชุมผ่านระบบ Web Conference เรื่อง การใช้งานเครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2950 [กำหนดการ] 26 ก.ค. 2562
การจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2952 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 26 ก.ค. 2562
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว13057 [อบจ.] [เทศบาล อบต.] 26 ก.ค. 2562
เร่งรัดการดำเนินงาน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคมีส่วนร่วม กศ. มท 0816.5/ว2945 26 ก.ค. 2562
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2944 26 ก.ค. 2562
การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2926 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 26 ก.ค. 2562
แก้ไขเกณฑ์การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2943 26 ก.ค. 2562
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 858
 
 
 
 
   
   
  สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลแม่ลานนา ๙๙ ม. ๑๐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ๕๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๘-๓๐๐๒
  จำนวนผู้เข้าชม 2,322,259 เริ่มนับ 20 ก.พ. 2555