หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เมืองน่าอยู่
คู่วัฒนธรรมล้านนา
เกษตรเชิงนิเวศน์
เทศบาลตำบล
แม่ลานนา
Mae Lan Na Subdistrict Municipality
ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
1
2
3
 
 
 
 
 
การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. .... 17 ก.ค. 2550
แนวทางการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล (ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว2178) 17 ก.ค. 2550
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าฝึกอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รุ่น 10 (เพิ่มเติม) (มท 0807.3/ว245) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 17 ก.ค. 2550
การจัดส่งวีซีดีและการจัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหาร/การ บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0892.3/ว1269) 17 ก.ค. 2550
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการศึกษา) เพิ่มเติม (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1304) 16 ก.ค. 2550
แจ้งรายการและยอดเงินค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนที่ชำระภาษีต่างสำนักงานนอกเขตจังหวัดที่รถอยู่ในความรับผิดชอบ (มท 0808.3/ว1323) 16 ก.ค. 2550
การจัดสรรอัตราผู้ดูแลเด็กเพิ่มเติม (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว1318) 16 ก.ค. 2550
ประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ เรื่อง กำหนดวันเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ 16 ก.ค. 2550
ประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ เรื่อง กำหนดวันออกเสียงประชามติ 16 ก.ค. 2550
ประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ และการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2550 16 ก.ค. 2550
การคัดเลือกบุคลากรสังกัด อปท. เข้ารับการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2550 หลักสูตรเลขานุการนายก อปท. รุ่นที่ 2 [บัญชีรายชื่อ ฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 13 ก.ค. 2550
การคัดเลือกบุคลากรสังกัด อปท. เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารงานคลังรุ่น 10,นิติกรรุ่น9,นวช.กง.บช.รุ่น5 และจนท.วิเคราะห์นโยบายและแผนรุ่น 7 (มท 0807.3/ว1312) [บัญชีรายชื่อ ฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 13 ก.ค. 2550
โครงการ ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการจัดการศึกษาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนดวัตถุประสงค์ (ด่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว1152) 13 ก.ค. 2550
ซัก ซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการศึกษา) เพิ่มเติม (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1304) 13 ก.ค. 2550
ขอเชิญชมโทรทัศน์รายการ "Restaurant Champion" (มท 0801.3/ว339) 13 ก.ค. 2550
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ประจำปร 2550 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว1320) 13 ก.ค. 2550
การฝึกอบรมตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและ ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1314)---***การอบรมวันที่ 18-19 กรกฏาคม 2550 และวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2550 เป็นการอบรมเฉพาะของเจ้าหน้าที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด [สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีตารางกำหนดการอบร 13 ก.ค. 2550
ชะลอการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรของ อปท. ประจำปี พ.ศ.2550 ระยะที่ 2 ตั้งแต่รุ่นที่ 12 เป็นต้นไป 13 ก.ค. 2550
ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำประชามติ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว1291) 12 ก.ค. 2550
การ ประเมินผลการปฏิบัติตามคำรับรองประจำปีงบประมาณ 2550 ตัวชี้วัดที่ 12 ความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว88) 11 ก.ค. 2550
<< หน้าแรก...     1033      1034      1035      1036     (1037)     1038      1039      1040      1041     ....หน้าสุดท้าย >> 1,069
 
 
 
 
   
   
  เทศบาลตำบลแม่ลานนา ๙๙ ม. ๑๐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ๕๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๘-๓๐๐๒
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแม่ลานนา
  จำนวนผู้เข้าชม 4,836,154 เริ่มนับ 20 ก.พ. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10