หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เมืองน่าอยู่
คู่วัฒนธรรมล้านนา
เกษตรเชิงนิเวศน์
เทศบาลตำบล
แม่ลานนา
Mae Lan Na Subdistrict Municipality
ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
1
2
3
 
 
 
 
 
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน รุ่นที่ 2 [บัญชีรายชื่อ ฯ] 14 มิ.ย. 2550
การ คัดเลือกบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2550 (หลักสูตร นายก อบต./เลขานุการสภา อปท./นักบริหารงาน อปท./จนท.บริหารงานทั่วไป/จนท.วิเคราะห์/จนท.จพง.กง.บช.) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 14 มิ.ย. 2550
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรการบริหารจัดการศึกษา รุ่นที่ 7 [บัญชีรายชื่อ ฯ] 14 มิ.ย. 2550
การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความสัมพันธ์ในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 มิ.ย. 2550
แนวทางการยกเลิกการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง 12 มิ.ย. 2550
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา 12 มิ.ย. 2550
ปรับปรุงการบันทึกข้อมูลการจัดเก็บและนำส่งในระบบ GFMIS 12 มิ.ย. 2550
ขอให้รายงานสถานการณ์ชุมนุม 12 มิ.ย. 2550
ขอความร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 12 มิ.ย. 2550
การฝึกอบรมผู้นำชุมชนของเทศบาล "โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการแก้ไขปัญหาความยากจน" 12 มิ.ย. 2550
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 มิ.ย. 2550
การฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 12 มิ.ย. 2550
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 17-22 มิ.ย. 2550 12 มิ.ย. 2550
สรุปสาระสำคัญการมอบนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (พล.ต.ท.ธีรวุฒิ บุตรศรีภูมิ) 11 มิ.ย. 2550
การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (มท 0891.3/ว1025) 8 มิ.ย. 2550
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (มท 0808.3/ว1029) [บัญชีจัดสรรฯ] 8 มิ.ย. 2550
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2550 (ด่วนมาก ที่ มท 0892.4/ว881) 6 มิ.ย. 2550
ขอให้ตรวจสอบรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ในระบบ GFMIS (ด่วนมาก ที่ มท 0803/ว975) 6 มิ.ย. 2550
มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง 6 มิ.ย. 2550
ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การสมัครเป็นเครือข่ายการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 6 มิ.ย. 2550
<< หน้าแรก...     1038      1039      1040      1041     (1042)     1043      1044      1045      1046     ....หน้าสุดท้าย >> 1,069
 
 
 
 
   
   
  เทศบาลตำบลแม่ลานนา ๙๙ ม. ๑๐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ๕๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๘-๓๐๐๒
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแม่ลานนา
  จำนวนผู้เข้าชม 4,836,099 เริ่มนับ 20 ก.พ. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10