หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เมืองน่าอยู่
คู่วัฒนธรรมล้านนา
เกษตรเชิงนิเวศน์
เทศบาลตำบล
แม่ลานนา
Mae Lan Na Subdistrict Municipality
ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
1
2
3
 
 
 
 
 
การเพิ่มช่องทางการให้บริการฝากข่าวประชาสัมพันธ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 มิ.ย. 2550
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการออกอากาศรายการ "กรองสถานการณ์" ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/993) 5 มิ.ย. 2550
การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2550 (ด่วนมาก ที่ มท 0892.4/ว882) [แบบตรวจ ฯ] [แบบรายงาน ฯ] 5 มิ.ย. 2550
การดำเนินการตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2550 (ด่วนมาก ที่ มท 0892.4/853) [แบบสำรวจ ฯ] 5 มิ.ย. 2550
บัญชีรายชื่ออบรมคอมพิวเตอร์ ปี 2550 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 2-6 ก.ค. 2550 5 มิ.ย. 2550
ขอแจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิล (มท 0808.3/ว980) 5 มิ.ย. 2550
การชำระค่าลงทะเบียนฝึกอบรมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (มท 0807.3/ว203) 5 มิ.ย. 2550
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (มท 0803/ว934) 4 มิ.ย. 2550
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย (มท 0803/ว936) 4 มิ.ย. 2550
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคาและยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง (มท 0803/ว935) 4 มิ.ย. 2550
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2550 รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 10-15 มิ.ย. 2550 4 มิ.ย. 2550
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 4 ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 มิ.ย. 2550
ประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (เพิ่มเติม) 1 มิ.ย. 2550
รับสมัครบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับ สถาบันการศึกษา รุ่นที่ 2 1 มิ.ย. 2550
ซักซ้อมการดำเนินการกรณีการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุไม่เป็นไป อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมและปัญหาการถ่ายโอนสถานสงเคราะห์คนชรา 1 มิ.ย. 2550
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์และคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [บัญชีรายชื่อ ฯ] 1 มิ.ย. 2550
หลักเกณฑ์การจ้างทีปรึกษาต่างประเทศของหน่วยงานของรัฐ 1 มิ.ย. 2550
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2550 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 25-29 มิ.ย. 2550 30 พ.ค. 2550
การประชุมชี้แจงระบบข้อมูลและสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น (ในระบบ OFFLINE) (ด่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว954) 29 พ.ค. 2550
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว867) 29 พ.ค. 2550
<< หน้าแรก...     1039      1040      1041      1042     (1043)     1044      1045      1046      1047     ....หน้าสุดท้าย >> 1,069
 
 
 
 
   
   
  เทศบาลตำบลแม่ลานนา ๙๙ ม. ๑๐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ๕๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๘-๓๐๐๒
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแม่ลานนา
  จำนวนผู้เข้าชม 4,836,182 เริ่มนับ 20 ก.พ. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10