หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เมืองน่าอยู่
คู่วัฒนธรรมล้านนา
เกษตรเชิงนิเวศน์
เทศบาลตำบล
แม่ลานนา
Mae Lan Na Subdistrict Municipality
ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
1
2
3
 
 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
  แนวทางการพัฒนา  
    ส่งเสริมกิจกรรมให้ชุมชนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  
    ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอย สิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ  
    ควบคุมการสุขาภิบาลของอาคารสถานที่และสถานประกอบการ  
    สร้างจิตสำนึกและความภูมิใจในการร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  
    พัฒนาและฟื้นฟูการใช้ที่ดิน ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ให้เหมาะสม  
    จัดให้มีสุสานและฌาปณสถานให้ได้มาตรฐาน  
    พัฒนาลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำสาขา  
    จัดระบบกำจัดน้ำเสีย  
 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
  แนวทางการพัฒนา  
    พัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม  
    จัดระเบียบการจราจรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  
    จัดให้มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน/ตำรวจบ้าน/ชรป  
    จัดตั้งศูนย์ประสานงานป้องกันแก้ไข และบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งบูรณาการแผนป้องกันและ  
      บรรเทาสาธารณภัย  
    ศึกษาสำรวจข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุบัติภัยและสาธารณภัย  
    รณรงค์เพื่อลดและป้องกันการเกิดสาธารณภัย  
    บรรเทาและฟื้นฟูผู้ประสบภัย  
    พัฒนาองค์กรชุมชนที่ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยในชุมชน  
 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  
  แนวทางการพัฒนา  
    พัฒนาและจัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ  
    จัดหาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มประมาณน้ำในฤดูแล้ง  
    พัฒนาระบบการส่งน้ำให้ทั่วถึง  
    จัดองค์กรบริหารจัดการน้ำ  
 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดหาแหล่งน้ำที่มีคุณภาพสำหรับอุปโภค - บริโภค อย่างเพียงพอ  
  แนวทางการพัฒนา  
    จัดให้มีแหล่งน้ำดิบเพียงพอต่อการผลิต  
    พัฒนาระบบประปาให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตและจำหน่าย  
    พัฒนา ปรับปรุงระบบน้ำบาดาลให้มีคุณภาพ  
 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดทำผังเมืองและการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้ทั่วถึง  
  แนวทางการพัฒนา  
    การดำเนินการจัดทำผังเมืองให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย  
    พัฒนาปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านและเชื่อมต่อระหว่างชุมชนให้มีสภาพที่ดี สามารถสัญจรไปมาสะดวก  
    จัดสร้างถนนที่ได้มาตรฐานให้เหมาะสมกับการคมนาคม  
    พัฒนาระบบการบริหารการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ  
    ดูแลบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม  
    จัดสร้าง พัฒนาระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บ่อน้ำพุร้อน
 
 
 
 
  คุณต้องการให้เทศบาลตำบลแม่ลานนา พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  น้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.พ. 2555
 
 
 
 
   
  เทศบาลตำบลแม่ลานนา ๙๙ ม. ๑๐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ๕๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๘-๓๐๐๒
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแม่ลานนา
  จำนวนผู้เข้าชม 5,116,984 เริ่มนับ 20 ก.พ. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10