หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
เทศบาลตำบล แม่ลานนา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
เมืองน่าอยู่
คู่วัฒนธรรมล้านนา
เกษตรเชิงนิเวศน์
เทศบาลตำบล
แม่ลานนา
Mae Lan Na Subdistrict Municipality
ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
1
2
3
 
 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
  แนวทางการพัฒนา  
    ส่งเสริมกิจกรรมให้ชุมชนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  
    ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอย สิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ  
    ควบคุมการสุขาภิบาลของอาคารสถานที่และสถานประกอบการ  
    สร้างจิตสำนึกและความภูมิใจในการร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  
    พัฒนาและฟื้นฟูการใช้ที่ดิน ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ให้เหมาะสม  
    จัดให้มีสุสานและฌาปณสถานให้ได้มาตรฐาน  
    พัฒนาลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำสาขา  
    จัดระบบกำจัดน้ำเสีย  
 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
  แนวทางการพัฒนา  
    พัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม  
    จัดระเบียบการจราจรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  
    จัดให้มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน/ตำรวจบ้าน/ชรป  
    จัดตั้งศูนย์ประสานงานป้องกันแก้ไข และบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งบูรณาการแผนป้องกันและ  
      บรรเทาสาธารณภัย  
    ศึกษาสำรวจข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุบัติภัยและสาธารณภัย  
    รณรงค์เพื่อลดและป้องกันการเกิดสาธารณภัย  
    บรรเทาและฟื้นฟูผู้ประสบภัย  
    พัฒนาองค์กรชุมชนที่ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยในชุมชน  
 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  
  แนวทางการพัฒนา  
    พัฒนาและจัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ  
    จัดหาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มประมาณน้ำในฤดูแล้ง  
    พัฒนาระบบการส่งน้ำให้ทั่วถึง  
    จัดองค์กรบริหารจัดการน้ำ  
 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดหาแหล่งน้ำที่มีคุณภาพสำหรับอุปโภค - บริโภค อย่างเพียงพอ  
  แนวทางการพัฒนา  
    จัดให้มีแหล่งน้ำดิบเพียงพอต่อการผลิต  
    พัฒนาระบบประปาให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตและจำหน่าย  
    พัฒนา ปรับปรุงระบบน้ำบาดาลให้มีคุณภาพ  
 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดทำผังเมืองและการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้ทั่วถึง  
  แนวทางการพัฒนา  
    การดำเนินการจัดทำผังเมืองให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย  
    พัฒนาปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านและเชื่อมต่อระหว่างชุมชนให้มีสภาพที่ดี สามารถสัญจรไปมาสะดวก  
    จัดสร้างถนนที่ได้มาตรฐานให้เหมาะสมกับการคมนาคม  
    พัฒนาระบบการบริหารการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ  
    ดูแลบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม  
    จัดสร้าง พัฒนาระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บ่อน้ำพุร้อน
 
 
 
 
  คุณต้องการให้เทศบาลตำบลแม่ลานนา พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  น้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.พ. 2555
 
 
 
 
   
  เทศบาลตำบลแม่ลานนา ๙๙ ม. ๑๐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ๕๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๘-๓๐๐๒
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแม่ลานนา
  จำนวนผู้เข้าชม 6,618,757 เริ่มนับ 20 ก.พ. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10