หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
เทศบาลตำบล แม่ลานนา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
เมืองน่าอยู่
คู่วัฒนธรรมล้านนา
เกษตรเชิงนิเวศน์
เทศบาลตำบล
แม่ลานนา
Mae Lan Na Subdistrict Municipality
ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
1
2
3
 
 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบไฟฟ้าและโทรศัพท์ในพื้นที่ขาดแคลน  
  แนวทางการพัฒนา  
    ขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงในเขตพื้นที่ขาดแคลน  
    จัดให้มีระบบไฟฟ้าสาธารณะบนเส้นทางคมนาคม  
    จัดหาพลังงานทดแทนพลังงานไฟฟ้า เช่น โซล่าเซล เครื่องกำเนิดไฟฟ้า แบตเตอรี่  
    ส่งเสริมสนับสนุนให้ติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน  
 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  
  แนวทางการพัฒนา  
    เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  
    จัดให้มีศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชน  
    จัดให้มีตลาดกลางภายในท้องถิ่นและจัดหาช่องทางการตลาด  
    ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน  
    พัฒนาอาชีพ เพิ่มทักษะฝีมือแรงงาน และส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน  
    ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพที่ไม่ส่งผลเสียต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม  
    ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนอาชีพ กลุ่มอาชีพต่างๆ  
    ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการลงทุน  
  แนวทางการพัฒนา  
    พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้คงเอกลักษณ์สมบูรณ์สวยงาม  
    พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยว  
    ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง  
    จัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่มัคคุเทศก์ท้องถิ่น  
    ส่งเสริมการลงทุนการประกอบกิจการต่างๆในท้องถิ่นเกี่ยวกับงานบริการข้อมูลนักลงทุน งานศึกษาลู่ทางการลงทุนและงานเผยแพร่และชักจูงการลงทุน  
    ให้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน  
  แนวทางการพัฒนา  
    ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐาน  
    ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ  
    ส่งเสริมและสนับสนุนและจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  
    สนับสนุนและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่สำหรับการศึกษา  
 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การอนุรักษ์ส่งเสริมและฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒน-ธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  แนวทางการพัฒนา  
    ส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่นและปฏิบัติตนตามคำสั่งสอนของศาสนา  
    ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนาให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนและนำไปเผยแพร่ อย่างถูกต้องเหมาะสม  
    ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์และบำรุงรักษาศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  
    อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  
    อนุรักษ์และบำรุงรักษาศาสนสถานและโบราณสถาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
บ่อน้ำพุร้อน
 
 
 
 
  คุณต้องการให้เทศบาลตำบลแม่ลานนา พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  น้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.พ. 2555
 
 
 
 
   
  เทศบาลตำบลแม่ลานนา ๙๙ ม. ๑๐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ๕๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๘-๓๐๐๒
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแม่ลานนา
  จำนวนผู้เข้าชม 6,749,114 เริ่มนับ 20 ก.พ. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10