คุณต้องการให้เทศบาลตำบลแม่ลานนา พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ถนน ( 34 )
30.63%
ไฟฟ้า ( 11 )
9.91%
น้ำประปา ( 25 )
22.52%
น้ำเพื่อการเกษตร ( 29 )
26.13%
การสื่อสารภายในตำบล ( 12 )
10.81%