คุณต้องการให้เทศบาลตำบลแม่ลานนา พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ถนน ( 92 )
42.59%
ไฟฟ้า ( 47 )
21.76%
น้ำประปา ( 33 )
15.28%
น้ำเพื่อการเกษตร ( 30 )
13.89%
การสื่อสารภายในตำบล ( 14 )
6.48%