คุณต้องการให้เทศบาลตำบลแม่ลานนา พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ถนน ( 35 )
30.70%
ไฟฟ้า ( 11 )
9.65%
น้ำประปา ( 25 )
21.93%
น้ำเพื่อการเกษตร ( 29 )
25.44%
การสื่อสารภายในตำบล ( 14 )
12.28%