คุณต้องการให้เทศบาลตำบลแม่ลานนา พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ถนน ( 33 )
31.13%
ไฟฟ้า ( 10 )
9.43%
น้ำประปา ( 25 )
23.58%
น้ำเพื่อการเกษตร ( 26 )
24.53%
การสื่อสารภายในตำบล ( 12 )
11.32%