คุณต้องการให้เทศบาลตำบลแม่ลานนา พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ถนน ( 35 )
28.46%
ไฟฟ้า ( 12 )
9.76%
น้ำประปา ( 32 )
26.02%
น้ำเพื่อการเกษตร ( 30 )
24.39%
การสื่อสารภายในตำบล ( 14 )
11.38%