หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
  วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่ลานนา
 
 
  พันธกิจ เทศบาลตำบลแม่ลานนา
   
  ๑. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนให้มีการศึกษา และมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
  ๒. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สร้างงานให้ประชาชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ
  ให้ความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  ๓. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
  ๔. พัฒนาองค์ความรู้ ฟื้นฟูวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม
  ๕. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ๖. ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรเน้นเกษตรอินทรีย์ ตามแนวพระราชดำริ
  ๗. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
 
 
 
 
บ่อน้ำพุร้อน
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.พ. 2555
 
 
 
   
  สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลแม่ลานนา ๙๙ ม. ๑๐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ๕๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๘-๓๐๐๒
  จำนวนผู้เข้าชม 2,322,443 เริ่มนับ 20 ก.พ. 2555