หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
เก็บมาแบ่งปัน
 
 

                                                                        

เขียนโดย   คุณ .

วันที่ 24 ก.พ. 2556 เวลา 06.40 น. [ IP : 101.108.54.252 ]  
 
 

        .                            

เขียนโดย   คุณ .

วันที่ 24 ก.พ. 2556 เวลา 06.42 น. [ IP : 101.108.54.252 ]  
 
 

                                    

เขียนโดย   คุณ มานะ ศรีวะรมย์

วันที่ 25 ก.พ. 2556 เวลา 21.56 น. [ IP : 125.24.227.49 ]  
 

        คุณพูดได้มากแค่ใหนไม่สำคัญ

แต่ที่สำคัญกว่าคือคุณทำได้มากแค่ใหน?                            

เขียนโดย   คุณ มานะ ศรีวะรมย์

วันที่ 26 ก.พ. 2556 เวลา 16.51 น. [ IP : 180.180.55.251 ]  
 
 

                                    

เขียนโดย   คุณ มานะ ศรีวะรมย์

วันที่ 26 ก.พ. 2556 เวลา 17.02 น. [ IP : 180.180.55.251 ]  
 

           เผชิญหน้ากับความจริงไม่หลอกตัวเองและผู้อื่น
                        

เขียนโดย   คุณ มานะ ศรีวะรมย์

วันที่ 27 ก.พ. 2556 เวลา 10.00 น. [ IP : 125.24.233.237 ]  
 

              น้ำ ทรัพยากรการผลิตที่สำคัญ ถูกลืม ?

น้ำ คือต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตทั้งมวล และเป็นพลังขับเคลื่อนของการพัฒนาที่ไม่เคยหยุด เป็นความสมบูรณ์ของภูมินิเวศน์ เป็นปัจจัยขจัดความยากจนและความหิว เป็นสิ่งจำเป็นของสุขภาพ เป็นสวัสดิการของมนุษย์และสัตว์  การให้ความสำคัญกับน้ำ ถือเป็นความเร่งด่วนของทุกภูมินิเวศน์ ทุกท้องถิ่น ทุกจังหวัด และทุกประเทศในโลกใบนี้  รัฐบาลควรให้การสนับสนุน ในการสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานท้องถิ่นและชุมชน โดยพิจารณาถึงความยากจนและความอ่อนแอของภูมินิเวศน์

ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ควรได้รับความเอาใจใส่สนับสนุนอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เน้นที่ครัวเรือน ชุมชนและเครือข่าย โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมในการแบ่งปันผลประโยชน์ ในมุมมองที่ให้ความสำคัญกับความยากจนและขาดโอกาส ที่จะเข้าถึงทรัพยากรสำคัญที่เป็นปัจจัยการผลิตนี้ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งมวล จะต้องมีความโปร่งใสและเชื่อถือได้ในทุกขั้นตอน

ความพยายามที่จะสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถให้กับชุมชน โดยแสวงหาความช่วยเหลือด้านวิชาการและอื่นๆ จากทุกภาคส่วน ในการบริหารจัดการกำกับดูแล การแลกเปลี่ยน วิธีคิด วิธีปฏิบัติที่สร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับสภาพของภูมินิเวศน์นั้นๆ ชี้และบอกความสำคัญของน้ำ และสะท้อนออกมาในแผนชีวิตชุมชน เพื่อผลักดันให้เกิดกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อส่งผลต่อความพยายามลดปัญหาความยากจน การบริหารจัดการทรัพยากรนั้น ต้องเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม และสังคมท้องถิ่นรวมถึงผู้ยากไร้

การคำนึงถึงความเหมือนและความแตกต่างกันของภูมินิเวศน์ จะต้องเคารพและรับฟังปัญหาของแต่ละภูมินิเวศน์ ด้วยความตระหนักในความเปราะบางของธรรมชาติแห่งทรัพยากรน้ำ  เรียกร้องภาครัฐ, ภาคเอกชน ให้หันมาสนใจและร่วมมือ ยินดีเป็นเครือข่าย สร้างแผนปฏิบัติการเรื่องน้ำกับทุกภาคส่วน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและส่งเสริมความร่วมมือ

การวางเป้าหมายที่จะพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ และแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ ต้องแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องน้ำ ผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งผู้บริจาคเอกชน และองค์กรประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ แสวงหาหน่วยงานที่ทำการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ในเรื่องการพยากรณ์ และติดตามดูแลวัฏจักรของน้ำ ลดการสูญเสียในระบบส่งน้ำ และมาตรการการใช้น้ำ เพื่อตอบสนองต่อการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า ให้ความร่วมมือต่อการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  แสวงหาวิธีการที่จะเข้าถึงทรัพยากรน้ำของผู้ที่ขาดโอกาส  เพื่อสุขภาพอนามัยและการเกษตรที่เป็นธรรม

การผลิตภาคเกษตรกรรมและพัฒนาชนบท เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านอาหารและขจัดความยากจน การผลิตอาหาร, การเติบโตทางเศรษฐกิจ รายได้ประชาชาติ และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการน้ำแบบยั่งยืน และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำภาคเกษตร การขยายระบบชลประทานในพื้นที่ที่ต้องการ การมีส่วนร่วมการฟื้นฟูและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างด้านน้ำที่มีอยู่ การเก็บเกี่ยวประโยชน์จากน้ำอย่างคุ้มค่า การปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยทนทานต่อความแห้งแล้ง การแสวงหาแหล่งกักเก็บน้ำในรูปแบบที่เหมาะสม การประมงน้ำจืดควรได้รับการเอาใจใส่ด้านการปรับปรุงคุณภาพ และปริมาณในแม่น้ำ และการคุ้มครองรวมถึงการฟื้นฟูแหล่งขยายพันธุ์

การแก้ไขป้องกันมลพิษทางน้ำ เพื่อสุขภาพอนามัย เพื่อสิ่งแวดล้อม และคุ้มครองภูมินิเวศน์ ต้องตระหนักถึงภูมิปัญญาดั้งเดิมด้านน้ำ ศึกษาผลกระทบของกิจกรรมชุมชนพื้นที่ต้นน้ำ ที่มีต่อวัฎจักรน้ำทั้งหมด ด้วยการแสวงหาความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้จากชุมชน สถาบันการศึกษา เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างถูกต้อง คุ้มค่าและยั่งยืน

                                                          นายมานะ ศรีวะรมย์

                                            (รวบรวมมาแบ่งปัน)
                      

เขียนโดย   คุณ มานะ ศรีวะรมย์

วันที่ 27 ก.พ. 2556 เวลา 10.31 น. [ IP : 125.24.233.237 ]  
 
 

                                    

เขียนโดย   คุณ มานะ ศรีวะรมย์

วันที่ 27 ก.พ. 2556 เวลา 11.59 น. [ IP : 125.24.233.237 ]  
 
 

                           .        

เขียนโดย   คุณ มานะ ศรีวะรมย์

วันที่ 27 ก.พ. 2556 เวลา 17.07 น. [ IP : 125.24.233.237 ]  
 
 

  ช่วยกันรักษาป่า ช่วยกันรักษาต้นน้ำ เท่ากับรักษาวิถีชีวิตชุมชน คลิกที่ pdf                                

เขียนโดย   คุณ มานะ ศรีวะรมย์

วันที่ 27 ก.พ. 2556 เวลา 19.09 น. [ IP : 125.24.233.237 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
<< หน้าแรก...     3      4      5     (6)     7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 29
 
 
 
 
 
   
   
  สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลแม่ลานนา ๙๙ ม. ๑๐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ๕๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๘-๓๐๐๒
  จำนวนผู้เข้าชม 2,485,485 เริ่มนับ 20 ก.พ. 2555